Reklamasjon

Du har gjerne kjøpt noe og oppdager f.eks. at noe ikke er slik det er beskrevet i salgsdomumentene (kjøpsavtalen, annonse, meglerprospekt, meglers informasjon, takstrapport, selgers egenerklæring eller annen markedsføring av eller på vegne av selgeren).

Da kan du reklamere på alle typer feil eller mangler.

Står det i taksten at noe tilhører boligen eller at noe er inkludert - så viser det seg at det er det - så har du rett til å reklamere. F.eks. står det at det er inkludert internett i felleskonstnadene til en borettslagsleilighet - og så er det ikke det, så kan du reklamere og reklamasjonbeløpet blir for over 100.000,-. For slike feilopplysninger kan du i prinsippet reklamere fra 1. krone.

Hvis det f.eks. ikke står noe om mugg og råte på badet, og badvegg eller badgulv er råteskadet har du sannsynligvis et grunnlag for reklamasjon. Dette tilhører såkalte skjulte feil og mangler og det kreves da at utbedringskostnadene ved reklamasjon kommer opp i en viss andel av kjøpesummen, ca. 2-4 % for nye, dyre boliger og 5-6 % for eldre boliger. Her er det endel skjønn som kommer inn og du bør samråde deg.  

Har du som kjøper ikke fått opplysning om negative forhold ved eiendomen som selgeren kjente, burde eller måtte kjenne til, og som du som kjøper hadde grunn til å regne med å få -kan du reklamere. F.eks. skal det bygges en vei eller et industrianlegg på nabotomta og dette ikke er opplyst i salsgdokumentene har du sannsynligvis et grunnlag for reklamasjon.

I dag selges omtrent alle eiendommer «som den er» el.l. Eiendommen har likevel mangel der dette følger av loven.

Eiendommen har også mangel dersom denne "er i vesentleg ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles".

Ved omfattende forhold kan det være mulig å få salget hevet, men da må det kunne ansees som svært komplekst for kjøper å utbedre, og forholdene bør gjerne være beheftet med en god del usikkerhet. Har du en slik sak må du bare skaffe deg bistand med en gang.  

Det er viktig at du reagerer snarest mulig nå du fatter mistanke om noe negativt. Fra du blir positivt kjent med det negative forholdet og til du sender en reklamasjon bør det ikke gå mer enn 2-3 mnd. Men, det kan godt være en inntill 5 år gammel eiendomsoverdragelse saken gjelder. Reklamasjon over dette må bygge på forhold hvor det beviselig med hensikt er skjult, unndratt eller feilinformert om negative forhold. 

Det er som regel slik når vi kommer på befaring - finner vi først ett negativt forhold finner vi også flere. Vi ser at det lønner seg å ta direkte kontakt før du trekker inn forsikringsselskap eller advokat, ... hør deg litt for først!